ชมรมผู้สูงอายุ อยากรู้ อยากเห็น เชียงใหม่ 60

  Sun Thurw    25 มิ.ย 2560 เวลา 14:03น.   เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่
รายละเอียด

บริษัท สุวรรณคำทัวร์  จำกัด

ใบอนุญาต เลขที่ 21/0173  โทร  081-993-1194

45 ถนนป่าพร้าวนอก ตำบลป่าแดด  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

บริการรับจัดนำเที่ยวทั่วไทย และต่างประเทศ ราคากันเอง

****************************************************

ทัวร์จีน  เชียงใหม่ – คุนหมิง -  สิบสองปันนา 

เดินทาง  ไปรถกลับรถ V  I  P  ปลอดภัย  

เดินทาง  วันที่  5-11 ธันวาคม 2560 เพียง 6 คืน7  วัน   

คุณหมิง  ไปเครื่อง กลับรถ   4   คืน  5  วัน  

เชียงราย สไมล์ ทัวร์ มีความยินดีที่จะนำท่านlสัมผัสดินแดนหลังม่านไม้ไผ่  นครคุนหมิง  เมืองที่ได้ชื่อว่านครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อากาศดีที่สุดตลอดปี ธรรมชาติอันงดงาม  และมีสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 
 เที่ยวชมเมืองวัฒรธรรมชาวไทลื้อ ดินแดนแห่งนกยูง สิบสองปันนา
 เส้นทาง เชียงใหม่  – คุนหมิง –  ป่าหิน – สิบสองปันนา – โชว์พาราณสี
 ( บินตรงเชียงใหม่ ไป เครื่อง กลับ  รถ   /  4 คืน 5 วัน )

วันแรก    เชียงใหม่   -   เชียงของ  -  สิบสองปันนา

+17.30 น. พร้อมที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ ของสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) เจ้าหน้าที่
 ของทางบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระ *** ไม่รวมอาหารเย็น ***
 19.30 น. เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2594
 22.00 น. ถึงสนามบินคุนหมิง ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่คุนหมิงเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร มี
 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม KING WORD HOTEL หรือเทียบเท่า
 วันที่สอง  ป่าหิน – วัดหยวนทง  – ถ่ำจิ่วเซียง  - คุนหมิง                                                                                                      เช้า บริการอาหารเช้า(มื้อที่1) ณ ห้องอาหารของที่พักหลังอาหารนำท่านชมอุทยานป่าหินซึ่งเป็นที่อยู่ของชนเผ่าซาหนี แต่เดิม
 สถานที่แห่งนี้เคยเป็นมหาสมุทร กว้างเวิ้งว้างมาก่อนและก้นทะเลลึกล้วนเป็นชั้นหินปูนทั้งสิ้นแต่จากการผันแปรของพื้นผิวโลก
 จึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเป็นอุทยานป่าหินขึ้นซึ่งใช้เวลายาวนานกว่า 270ล้านปีจึงได้เป็นป่าหินในปัจจุบันซึ่งมีความสวยงามตาม
 ธรรมชาติที่มีลักษณะแปลกตา บนเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาล
 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่2) ณ ห้องอาหารหลังอาหารนำท่านเดินทางเข่าสู่ตัวเมือง ระหว่างทางนำท่าน ชมหยกงามของ
 เมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นเดินทางไปชม
 ความงามของวัดหยวนทง วัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิงและ มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปีแต่
 ละวันจะมีผู้มาสักการะหรือเที่ยวชมมากมาย ภายในศาลมีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธชินราช
 จำลองซึ่ง ฯพณฯนายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อัญเชิญมา ประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่งนี้อาทิเช่น โบสถ์ไทย และ
 พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง ไทย-จีน จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมถ่ำจิ่วเซียง ผ่านชมชีวิตความ
 เป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตต่างๆ นำท่านชมความงามของหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พร้อม นั่ง
 กระเช้าลอยฟ้า ชม ความงามของทิวทัศน์รอบๆ ถ้ำในถ้ำแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือนั่งเรือชมความสวยงามของช่องแคบชั่ง
 อินเสีย ทั้งสองข้างเป็นหน้าผาที่มีความสูงถึง 150 กว่าเมตร ส่วนที่สองจะเป็นถ้ำธรรมชาติซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนเผ่า
 น้อยในสมัย ก่อน ส่วนที่สามจะเป็นถ้ำน้ำ ในถ้ำประกอบด้วยน้ำตกตัวเมียและตัวผู้อยู่ด้วยกัน สมควรแก่เวลานำท่านเดิน
 ทางกลับสู่ตัวเมืองคุนหมิง จากนั้นนำท่านได้แวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็น
 สินค้าทั้งใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่3) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

 วันที่สาม   คุนหมิง – หยวนเจียง – โหมวเจียง –ซือเหมา  (ผู่เออร์)– เชียงรุ่ง                                                                         
 07.00 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่4) ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนาผ่านเส้นทาง R3A
 คุนหมิง-กรุงเทพฯ กับเส้นทางลอยฟ้าข้ามสะพานแม่น้ำหยวนเจียงที่สูงที่สุดในเส้นทางนี้
 12.00 น. คณะเดินทางผ่านเมืองหยวนเจียง สู่เมืองโหมวเจียง พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเที่ยง
 ออกเดินทางต่อ ผ่านเมืองซือเหมา ซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองผู่เออร์ เมืองซึ่งเป็นถิ่นปลูกชาผู่เออร์ที่ขึ้นชื่อของมณฑลยูนาน
 18.00 น. เดินทางถึงตัวเมืองเชียงรุ่ง รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) หลังอาหารคนคณะเข้าพัก ณ โรงแรมจินเฟิ้ง (GOLDEN PHOENIX
 HOTEL)หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซ้อปปิ้งที่ถนนคน เดินทางสิบสองปันนา บริเวณใกล้ๆ โรงแรม
   วันที่สี่       เชียงรุ่ง  – สวนป่าดงดิบ – วัดหลวงเมืองลื้อ –  โชว์พาราณาสี                                                                    
 07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมรับประทานอาหาร (มื้อที่7) ในที่พัก
 08.00 น. นำคณะเดินทางไปยังสวนป่าดงดิบ ชมหมู่บ้านเผ่าอายหนี หรือเผ่าอีก้อ ชมการแสดงศิลปะชนเผ่าในสิบสองปันนาที่น้ำตกเก้า
 มังกร จากนั้นชมการเรียกนกยูงบินลงมาจากภูเขาจำนวนหลายร้อยตัว นำท่านชมศุนย์วิจัยยาสมุนไพรสิบสอองปันนา ในตัว
 เมืองเชียงรุ่ง
 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8) ณ ร้านอาหาร
 13.00 น. นำท่านชมวัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสอง
 ปันนา ยูนนานลงทุนสร้างถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยาน และพระพุทธรูปยืนขนาดสูง 49 เมตร ใหญ่ที่สุดใน
 แถบนี้ จากจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองเชียงรุ่งได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อจินฟา ซึ่งเป็นหมู่
 บ้านผลิตมีดสิบสองปันนาที่เลื่องชื่อหลังจากนั้นให้ทุกท่านอิสระในการช้อปปิ้ง บริเวณย่านศูนย์การค้าใจกลางเมืองเชียงรุ่ง
 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่9) ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสี ซึ่งเป็นการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมอัน
 เลื่องชื่อของสิบสองปันนา จากนั้นกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันที่ห้า    เชียงรุ่ง – เมืองหล้า – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย  – เชียงของ                                                                               
 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่10) ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
 08.00 น. จากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางไปยังด่านโม่ฮาน (จีน) และด่านบ่อเต็น (ลาว) ผ่านพิธีการผ่านแดนเรียบร้อยออกเดินทางไป
 ยังเมืองหลวงน้ำทา
 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่11) ที่เมืองหลวงน้ำทา
 13.00 น. ออกเดินทางไปเมืองห้วยทราย ระหว่างทางผ่านเมืองเวียงภูคา พร้อมชมบรรยากาศของชุมชนชาวลาง
 16.00 น. เดินทางถึงเมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นนำท่านนั่งเรือข้ามฝาก กลับมายังเชียงของ ประเทศไทยโดยสวัสดิ์
 ภาพ พร้อมเก็บความประทับใจ
 ******************************************************

อัตราค่าบริการ
  ราคาสำหรับ 16 ท่านขึ้นไป ท่านละ 24,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม  4,000  บาท

  
ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ต้องเช็คราคากับทาง  บริษัทฯ อีกครั้งในช่วงเวลาที่ต้องการเดินทาง
 ราคานี้เป็นราคาเครื่องจากเชียงใหม่-คุนหมิง  กรณีขึ้นจากเชียงราย ต้องเช็คราคากับทาง บริษัทฯ อีกครั้ง


 อัตรานี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ เชียงใหม่ – คุนหมิง
 ภาษีสนามบินระหว่างประเทศ
 ยานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (แบบธรรมดาสี่วันทำการ)
 ค่าที่พัก และอาหารตามรายการระบุ
 ค่าบัตรเข้าชมตามที่ระบุในรายการ
 มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทัวร์ลีดเดอร์ จากประเทศไทย
 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 อัตรานี้ไม่รวม  
 ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน 20 กิโลกรัม
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายและถาษีมูลค่าเพิ่ม
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ
 
  การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
 
 • สำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนเดินทาง พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการขอวีซ่า
 • ชำระทั้งหมด หรือชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 7 วัน ก่อนเดินทาง การยกเลิก
 • กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 15 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายส่วนที่ท่าน
 มัดจำแล้ว

 เอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า 
 • หนังสือเดินทาง มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (วันหมดอายุ เหลือ 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง)
 • รูปถ่ายสีพื้นขาวหรือฟ้า หน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายภายใน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ

 หมายเหตุ : ราคาและรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ตลอดจนสภาวะการเมือง ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, หยก, ชาก้อน, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ชาหลงจิ่ง, เก๊กฮวย ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

Sun Thurw
เจ้าของประกาศ
110.171.55.130
เลขประกาศ :  SALE000038973
ราคา  :  15,900 ฿.-
ประเภทประกาศ :  ขาย
ประเภทธุรกิจ :  -
สภาพสินค้า :  ใหม่
ประเภทสมาชิก :  ยังไม่ยืนยันตัวตน
 0933591105
ซื้อขายผ่านแอดมิน  
เก็บไว้ดู
ติดต่อผู้ขาย
แชท
ร้องเรียน

ประกาศอื่น ๆ ของ Sun Thurw

รูปสินค้า
รายละเอียด
ราคา
สถานะ
วันที่/โดย

หมอดูปู่สนทร78 บริการดูดวงทางโทรทั่วไทย 99 บาท

  ดูดวง  ดูไพ่ ดูเคราะห์ ดูโชคลาภ แก้กรรม    หมอดูปู่สนทรชัก...
99
SALE
Sun Thurw

ทัวร์ทั่วไทยและต่างประเทศ

  **ชมรม  ผู้สูงอายุ อยากรู้อยากเห็น เชียงใหม่ 60 รับสมัครคนไทย-ไ...
15,900
SALE
Sun Thurw

ชมรมผู้สูงอายุ อยากรู้ อยากเห็น เชียงใหม่ 60

บริษัท สุวรรณคำทัวร์  จำกัดใบอนุญาต เลขที่ 21/0173  โทร  081-993-...
15,900
SALE
Sun Thurw

รับสมัครพ่อค้า แม่ค้าขายปลีกและขายส่ง ทั่วภาคเหนือ ลงทุนน้อย กำไรงาม ๆ ขายมากได้มาก

   รับสมัคร  . เป็นเศรษฐีเงินล้านโดยไม่ต้องลงทุนโรงงาน ...
85
SALE
Sun Thurw
ดูประกาศทั้งหมดของ "Sun Thurw"