กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบเคลื่อนที่

  กษิฒ ธเนศวร    7 มิ.ย 2561 เวลา 14:13น.   เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่
รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะ

กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบเคลื่อนที่

ยี่ห้อ Optomed รุ่น Smartscope Pro


1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับถ่ำยภำพจอประสำทตำ เพื่อช่วยในกำรตรวจและวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นกับจอประสำทตำ

2. รายละเอียดทั่วไป ประกอบด้วยส่วนสาคัญดังนี้

2.1 เป็นกล้องที่ใช้ถ่ำยภำพจอประสำทตำ

2.2 สำมำรถถ่ำยภำพจอประสำทตำได้ภำพหลำยประเภท

2.2.1 ภำพสี ( Color fundus image )

2.2.2 ภำพเรดฟรี ( Red free image )

2.2.3 ภำพอินฟรำเรด ( Infrared image )

2.3 สำมำรถถ่ำยภำพตำส่วนหน้ำได้ ( Eye anterior image)

2.4 มีแบตเตอร์รี่ในตัว สำมำรถชำร์ตไฟได้

2.5 สำมำรถเชื่อมต่อเข้ำกับคอมพิวเตอร์ผ่ำนกำรเชื่อมต่อแบบ USB และ WiFi

2.6 ผลิตจำกประเทศฟินแลนด์

3. รายละเอียดทางเทคนิค

3.1 มีขอบเขตกำรถ่ำยภำพ ( Field of view ) 40 องศำ

3.2 ควำมละเอียดของภำพ 5 ล้ำนพิกเซล

3.3 สำมำรถเลือกถ่ำยภำพได้ 9 ตำ แหน่ง ( 9 Internal fixation target )

3.4 ระบบโฟกัสภำพสำมำรถตั้งได้เป็ น Autofocus หรือกำ หนดค่ำ ช่วงตั้งแต่ -20 ไดออพเตอร์ ถึง +20 ได

ออพเตอร์

3.5 สำมำรถบันทึกในระบบภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว

3.6 เครื่องมีพื้นที่ควำมจุขนำด 4 กิกกะไบท์

3.7 เครื่องมีโปรแกรม Optomed Workstation สำ หรับติดตั้งในคอมพิวเตอร์

3.8 รองรับกำรอัพเกรดเพื่อถ่ำยภำพจอประสำทตำโดยกำรฉีดสี FA (Fluorescein Angiography)

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

4.1 ชุดอุปกรณ์ Smartscope Pro 1 ชุด

4.1.1 Smartscope M5 handset 1 ชิ้น

4.1.2 Retinal module EY4 1 ชิ้น

4.1.3 Eye Anterior module ES2 1 ชิ้น

4.1.4 Silicon Eye cup 1 ชิ้น

4.1.5 Lens stand 1 ชิ้น

4.1.6 Aluminium case 1 กล่อง


** สนใจติดต่อสอบถามหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม **

ติดต่อ : 053-274997 , 086-4213295 

E-Mail : mess2543@yahoo.com


กษิฒ ธเนศวร
เจ้าของประกาศ
183.89.184.145
เลขประกาศ :  SALE000093415
ราคา  :  200,000 ฿.-
ประเภทประกาศ :  ขาย
ประเภทธุรกิจ :  -
สภาพสินค้า :  ใหม่
ประเภทสมาชิก :  ยังไม่ยืนยันตัวตน
 086-4213295
ซื้อขายผ่านแอดมิน  
เก็บไว้ดู
ติดต่อผู้ขาย
แชท
ร้องเรียน

ประกาศอื่น ๆ ของ กษิฒ ธเนศวร

รูปสินค้า
รายละเอียด
ราคา
สถานะ
วันที่/โดย

กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบเคลื่อนที่

คุณลักษณะเฉพาะกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบเคลื่อนที่ยี่ห้อ Optomed รุ่น Smartscope ...
200,000
SALE
กษิฒ ธเนศวร
ดูประกาศทั้งหมดของ "กษิฒ ธเนศวร"